Wie zijn wij?

Stichting Amal Rijswijk is gevormd uit het initiatief van een aantal Rijswijkse ouders van Marokkaanse afkomst. Het idee is ontstaan vanuit de behoefte om de heersende beeldvorming over Moslims in Nederland te verbeteren. Een deel van deze beeldvorming is op feiten gebaseerd, maar het merendeel daarvan is aan onwetendheid en gebrek aan onderlinge contacten tussen de groepen toe te schrijven. Dat is het uitgangspunt van de werkgroep Amal (Hoop). Voor dat deel dat op feiten is gebaseerd willen we voorkomen dat die feiten (schooluitval, werkloosheid, criminaliteit, drugs, overlast, etc.) hier in de gemeente Rijswijk hun weg vinden naar onze kinderen.

Wat betreft het gebrek aan contact en daardoor ook aan kennis van elkaar, willen wij ervoor zorgen dat de contacten tussen de groepen worden gestimuleerd (het bevorderen van sociale cohesie). Het doel is om het vertrouwen in elkaar en de onderlinge verdraagzaamheid te kunnen bevorderen en uiteindelijk de verkeerde beeldvorming uit de wereld te helpen. Om dit te kunnen bereiken rekenen we op medewerking en participatie van de bewoners van Rijswijk en op de steun van instanties die dezelfde doelen nastreven en onze zorgen delen.

Deze doelstelling zullen worden bereikt door het initiëren, het  uitvoeren, en / of het begeleiden van activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, participatiebevordering en samenlevingsopbouw, alsmede het initiëren, het uitvoeren en begeleiden van sociaal culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord voor alle bewoners van Rijswijk of groepen daarvan.


Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de stichting kunnen als volgt worden samengevat:
• De maatschappelijke positie en betrokkenheid van de Marokkaanse/Nederlandse gemeenschap in Rijswijk positief beïnvloeden en versterken.
• De identiteit van de gemeenschap ontwikkelen in een Nederlandse omgeving.

Deze doelstellingen zullen worden bereikt via:
het initiëren, het uitvoeren, en / of het begeleiden van activiteiten op het gebied van belangenbehartiging, participatiebevordering en samenlevingsopbouw, alsmede het initiëren, het uitvoeren en begeleiden van sociaal culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord voor alle bewoners van Rijswijk.

De stichting zal bij haar werkzaamheden zich voortdurend oriënteren op de wensen van de leden en wijkbewoners en daartoe contacten onderhouden met andere organisaties ondernomen werk zoals hierboven is aangegeven.

Het werkgebied van de stichting strekt zich uit over het gehele grondgebied van de gemeente Rijswijk, met als kern de wijk Steenvoorde Zuid.


De stichting tracht haar doelen te bereiken door:

  1. het voorzien in een ontmoetingsplaats voor bewoners, waarin ze met elkaar in contact komen om samen te werken aan de bevordering van de leefbaarheid in Rijswijk;
  2. het inspelen op de wensen van de bewoners van Rijswijk, die passen binnen de doelstellingen van de stichting;
  3. het instellen van commissies met specifieke taken (onderwijs, sport, veiligheid, etc..);
  4. het samenwerken met de bewoners en/of bewonersgroepen van de gemeente Rijswijk bij het opstellen en in uitvoering nemen van plannen ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid;
  5. het gebruik maken van diensten van beroepskrachten en vrijwilligers(organisaties);
  6. het verwerven van financiële middelen ter verwezenlijking van de genoemde doelstellingen;
  7. het vertegenwoordigen van bewoners / leden bij belangenbehartiging in algemene zin, voor zover dat binnen de missie van onze de stichting past;
  8. het beschikbaar stellen en actief publiceren van informatie over de te organiseren activiteiten en van andere informatie die van belang is voor bewoners van de gemeente;